Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

Data publikacji strony internetowej: 27.10.2011r., data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzech 

ul. Topolowa 9, 42-450 Łazy

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Urszula Bogłowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 752 002.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

link:https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy mieści się  w budynku na ul. Topolowej 9 oraz w budynku na ul. Kolejowej 8.

 

Dostępność architektoniczna ul. Topolowa 9

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 8 stopni (jest dostępna winda zewnętrzna) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwupoziomowy (parter i 1 pietro) - wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na piętro,  na zewnątrz  budynku znajduje się winda, która wjeżdża na parter i pietro budynku. Panel w kabinie windy posiada przyciski z oznaczeniem Braille, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Przy schodach wejściowych znajduje się szeroki podjazd do windy i wejścia głównego bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosoprawnych  W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętl indukcyjnych itp.
 4. Od strony ul. Piotra Skargi znajduje się parking  przedszkolny szutrowy bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Dostepnośc architektoniczna ul. Kolejowa 8

 

1.Budynek  parterowy. Aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie.  Przy budynku zamontowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.