KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

sekretariat nr 517-752-002, (32) 67-29-459

Informacja:

Procedura ogólna

files/COVID_19_-_procedura_oglna.pdf

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 17
Burmistrza Łaz

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 153 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łaz


Maciej Kaczyński

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik do Zarządzenia Nr 17
Burmistrza Łaz
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym lub złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły.

od 24.02.2021 r.
do 3.03.2021 r.

_

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4.03.2021 r.

godz. 8.00

 

do 19.03.2021 r.

godz. 15.00

od 18.05.2021 r.

godz. 8.00

 

do 31.05.2021 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

 

 

od 22.03.2021 r.

 

do 30.03.2021 r.

 

 

od 1.06.2021 r.

 

do 7.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2021 r.

godz. 10.00

8.06.2021 r.

godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15.04.2021 r.

do 15.06.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2021 r.

godz. 10.00

17.06.2021 r.

godz. 10.00

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaz

rozpoczyna się od 4.03.21r. i trwa do 19.03.21r.

 

 

WNIOSEK WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI

  SKŁADAMY

(dotyczy ul. Topolowej i ul. Kolejowej):

- do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9 w godzinach od 8.00 do 15.00

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) lub

wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki pocztowej na bramie

przedszkola, ul. Topolowa 9 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

 

 

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY

 

files/wniosek_2021_2022.pdf

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI:

files/wielodzietno_oświadczenie_2021.pdf

files/oswiadczenie_o_samotmym_wychowywaniu_2021.pdf

 

files/oświadczenie_o_zatrudnieniu_2021.pdf

files/oświadczenie_krtyerium_dodatkowe_pkt_2_2021.pdf

files/oświadczenie_o_kandydowaniu_rodzestwa.pdf

files/oświadczenie_pomoc_spoeczna_2021.pdf

 

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, dnia 31.03.2021r.

komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości

listę dzieci zakwalifikowanych do

Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach, 

na rok szkolny 2021/2022

Informacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do przedszkola uzyskają Państwo pod nr tel. 517-752-002.

Od dnia .............   rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (druk do pobrania na stronie przedszkola – zakładka rekrutacja).

Wypełnione potwierdzenie woli  składają rodzice ...................................................

 

 

DRUKI DO POBRANIA 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

DEKLARACJA RODZICÓW

files/zgoda_na_odbir_dziecka__pomiar_temperatury.pdf

files/DEKLARACJA_RODZICW_DOTYCZCA_CZASU_POBYTU_I_WYYWIENIA_DZIECKA_.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument są dostępne na stronie BIP Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN:

files/regulamin_wakacje_2019.pdf